Chỉ đạo Điều hành CCHC
Công bố Quyết định số 2485/QĐ-UBND về danh mục TTHC thực hiện DVC trực tuyến toàn trình, danh mục TTHC thực hiện DVC trực tuyến một phần thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh BR-VT đề nghị tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia năm 2023 (09/10/2023)
-   +   A-   A+   In  

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định Công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình, danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đề nghị tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia năm 2023.

Theo Quyết định này, danh mục thủ tục hành chính (TTHC) thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình, danh mục TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đề nghị tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia năm 2023, cụ thể:

1. Tổng số TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình: 15 TTHC cấp tỉnh.

2. Tổng số TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần: 194 TTHC (cấp tỉnh: 156 TTHC, cấp huyện: 35 TTHC, cấp xã: 03 TTHC)

+ Đính kèm phụ lục 1.

+ Đính kèm phụ lục 2.

- Nội dung của các TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến được công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính của Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Giao Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tổ chức công khai danh mục tên các TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại Phụ lục 1, 2 tại Điều 1 Quyết định này theo quy định về kiểm soát thủ tục hành chính; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, tổ chức việc tiếp nhận, xử lý kịp thời hồ sơ dịch vụ công trực tuyến theo đúng quy định và đề ra các giải pháp cụ thể để nâng cao các chỉ tiêu về dịch vụ công trực tuyến theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông và UBND tỉnh.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Quyết định và các Phụ lục kèm theo Quyết định này được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, tại địa chỉ: www.baria- vungtau.gov.vn.

(Nguồn: Quyết định số 2485/QĐ-UBND)

Nguồn: baria-vungtau.gov.vn

Số lượt đọc: 1206

Về trang trước Về đầu trang

TIN TỨC KHÁC
  • Về việc đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tham mưu giải quyết (18/06/2024)
  • Triển khai Quyết định số 1169/QĐ-UBND ngày 06/5/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh (30/05/2024)
  • Thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2024 (22/04/2024)
  • Thông báo kết quả xếp hạng chỉ số CCHC năm 2023 và thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về công tác CCHC trong năm 2024 (13/03/2024)
  • Hoạt động kiểm soát TTHC năm 2024 của Sở Khoa học và Công nghệ (18/01/2024)
  • Kế hoạch Truyền thông hỗ trợ công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024 của Sở Khoa học và Công nghệ (12/01/2024)
  • Công khai kết quả Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính (11/12/2023)
  • Phê duyệt quy trình nội bộ liên thông giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN tỉnh BR-VT (11/12/2023)
  • Triển khai thực hiện Quyết định số 2485/QĐ-UBND; Quyết định số 2980/QĐ-UBND và xây dựng quy trình nội bộ giải quyết TTHC (21/11/2023)
  • Công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình, danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã được công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. (09/11/2023)