Chuyển đổi số
Kế hoạch chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh (09/10/2023)
-   +   A-   A+   In  

Ngày 03/10/2023, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch triển khai chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh trên địa bàn tỉnh BR-VT giai đoạn 2023-2025.

Mục đích kế hoạch chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới (NTM) là giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm trong triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, phải phù hợp, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh và chiến lược chuyển đổi số quốc gia, triển khai một cách chủ động, linh hoạt với 03 trụ cột: (i) Phát triển chính quyền số ở nông thôn; (ii) Phát triển các chủ thể kinh tế số ở nông thôn; (iii) Phát triển xã hội số cho cộng đồng dân cư ở nông thôn.

Mục tiêu cụ thể giai đoạn 2023-2025:  Chương trình MTQG xây dựng NTM được tổ chức đồng bộ, thống nhất trên nền tảng công nghệ số, ít nhất 90% hồ sơ công việc cấp tỉnh, 80% hồ sơ công việc cấp huyện và 60% hồ sơ công việc cấp xã được xử lý trên môi trường mạng; ít nhất 97% số xã đạt chuẩn chỉ tiêu 8.4 của tiêu chí số 8 về Thông tin và Truyền thông theo bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM; 50% số xã đạt chuẩn chỉ tiêu 8.4 của tiêu chí số 8 về Thông tin và Truyền thông, 50% số xã đạt chuẩn chỉ tiêu số 15.2 của tiêu chí số 15 về hành chính công theo bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM nâng cao; có ít nhất 60% đơn vị cấp huyện đạt chuẩn chỉ tiêu 9.5 của tiêu chí số 9 về An ninh trật tự-Hành chính công theo bộ tiêu chí quốc gia về huyện NTM; 25% đơn vị cấp huyện đạt chuẩn chỉ tiêu 6.5 của tiêu chí số 6 về kinh tế, 25% đạt chỉ tiêu 9.2 của tiêu chí số 9 về An ninh trật tự-Hành chính công theo bộ tiêu chí quốc gia về huyện NTM nâng cao; phấn đấu 100% cán bộ quản lý các cấp tham gia thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM được tập huấn, nâng cao năng lực về chuyển đổi số.

Ít nhất 70% số xã có các hợp tác xã; 70% đơn vị cấp huyện có các mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực và 50% các mô hình liên kết gắn với vùng nguyên liệu có ứng dụng công nghệ số.

Có ít nhất 40% đơn vị (cấp xã, huyện) cung cấp ít nhất một dịch vụ thiết yếu (y tế, giáo dục, giám sát cộng đồng, an ninh trật tự, môi trường, văn hóa) và tổ chức lấy ý kiến phản hồi về sự hài lòng của người dân/cộng đồng về kết quả xây dựng NTM thông qua ứng dụng trực tuyến.

Phạm vi thực hiện: Triển khai ở khu vực nông thôn tại các xã xây dựng NTM.

Đối tượng thực hiện: Hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở và các tổ chức, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn nông thôn. Đối tượng thụ hưởng: Người dân, cộng đồng dân cư, các tổ chức kinh tế hợp tác, doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế-xã hội trên địa bàn nông thôn.

Các nội dung trọng tâm triển khai, gồm: (1) Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số trong xây dựng NTM; (2) Đẩy mạnh xây dựng chính quyền số trong xây dựng NTM; (3) Thúc đẩy kinh tế số trong phát triển kinh tế nông thôn; (4) Tập trung phát triển xã hội số trong xây dựng NTM.

Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan Báo, Đài tăng chuyên mục, thời lượng tuyên truyền về chương trình; thường xuyên đăng tải các tin, bài, nêu gương tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện chương trình; chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp liên quan phát triển hạ tầng số nông thôn; vận động, thu hút các doanh nghiệp viễn thông, công nghệ thông tin để phát triển hạ tầng số; đẩy mạnh thực hiện các giải pháp nhằm cung cấp cho mỗi hộ dân nông thôn có ít nhất một thiết bị thông minh theo hình thức xã hội hóa.

(Kế hoạch 57/KH-STTTT)

Nguồn: Sở Thông tin và Truyền Thông

Số lượt đọc: 759

Về trang trước Về đầu trang