Thông tin chỉ đạo điều hành
Tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về công tác gia đình,bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình (26/09/2023)
-   +   A-   A+   In  
  

Thực hiện Công văn số 2422-CV/BTGTU, ngày 31/8/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về công tác gia đình, bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đề nghị các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng trực thuộc thực hiện các nội dung sau:

1. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân bằng các hình thức phù hợp, hiệu quả.

2. Tăng cường công tác phòng, chống bạo lực gia đình lồng ghép công tác trẻ em và bình đẳng giới, tạo sự chuyển biến về mặt nhận thức nhằm làm giảm thiểu các vụ bạo hành trong gia đình.

3. Tổ chức triển khai các hoạt động thiết thực, ý nghĩa góp phần thực hiện tốt công tác gia đình, phòng chống bạo lực gia đình như: Xây dựng nội dung và tổ chức tuyên truyền về các biện pháp nâng cao hiệu quả xử lý người có hành vi bạo lực gia đình; bạo lực gia đình hiện nay đang là tác nhân chính phá vỡ hạnh phúc gia đình, làm ảnh hưởng đến những giá trị tốt đẹp trong gia đình… Đồng thời, triển khai các hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú trên các phương tiện truyền thông đại chúng và các nền tảng số…

4. Thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến về gia đình, bình đẳng giới và phối hợp phòng chống bạo lực gia đình trong phạm vi quản lý bằng các hình thức phù hợp, hiệu quả; phát huy vai trò hòa giải ở cơ sở. Trên đây là công văn chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về công tác gia đình, bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đề nghị các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về Đảng ủy Khối trong các báo cáo định kỳ.

Xem nội dung chi tiết tại đây

Nguồn: Đảng uỷ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp

Số lượt đọc: 659

Về trang trước Về đầu trang