Chiến lược, Quy hoạch, Kế hoạch
Chương trình hành động của UBND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2023 (17/08/2023)
-   +   A-   A+   In  

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Chương trình hành động của UBNDtỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thực hiện Kết luận số 895-KL/TU ngày 10/7/2023 Hội nghị lần thứ 16 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa VII và Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 14/ 7/ 2023 của HĐND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu khóa VII về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2023 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (viết tắt là Chương trình hành động).

Mục đích của Chương trình hành động là giao nhiệm vụ cho các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện các nội dung mà Chính phủ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã chỉ đạo và HĐND tỉnh đã thông qua, để thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 06 tháng cuối năm 2023; làm cơ sở để các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố, chủ động tổ chức triển khai và phối hợp thực hiện các công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Nội dung Chương trình hành động của UBND tỉnh, gồm:

- Khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023.

- Triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2023, trong đó:

    + Tập trung khắc phục những hạn chế 06 tháng đầu năm 2023.

   +Tập trung, quyết liệt thực hiện các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 06 tháng cuối năm 2023 để đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch cả năm 2023.

   + Đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân các dự án đầu tư trên địa bàn, bao gồm cả dự án đầu tư vốn ngân sách nhà nước và đầu tư của doanh nghiệp.

   +Tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh sau khi được phê duyệt, gắn với triển khai các hoạt động kêu gọi, xúc tiến đầu tư.

   + Điều chỉnh danh mục và thúc đẩy nguồn thu từ đất, khẩn trương tổ chức triển khai Nghị quyết số 73/NQ-CP ngày 06/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ về “ủy quyền quyết định giá đất cụ thể”.

   +Tập trung thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp; phối hợp thúc đẩy dự án Tổ hợp hóa dầu Miền Nam đi vào vận hành theo đúng kế hoạch.

   +Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân; nâng cao chất lượng các hoạt động y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao.

   + Đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, đô thị thông minh gắn với cải cách hành chính. Nâng cao chất lượng hiệu quả cuộc họp, hội nghị và phấn đấu giảm số lượng, thời gian họp để tập trung vào quản lý điều hành, giám sát, đi cơ sở và tiếp người dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

   + Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức đơn vị trong công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

   + Bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm chủ động tổ chức và phối hợp thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao theo thẩm quyền; báo cáo kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh vượt thẩm quyền và đề xuất biện pháp xử lý trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định, bảo đảm thực hiện đạt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2023; định kỳ vào ngày 20 hàng tháng báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao cùng với tình hình chung của ngành, địa phương gửi UBND tỉnh, đồng gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thống kê tỉnh để tổng hợp báo cáo.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Cục Thống kê tỉnh theo dõi tình hình thực hiện các nhiệm vụ đã giao cho các đơn vị; đôn đốc tổng hợp, báo cáo và tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh theo quy định.

Phụ lục phân công nhiệm vụ thực hiện Chương trình hành động của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

(Nguồn: Quyết định số 1934/QĐ-UBND)

Nguồn: baria-vungtau.gov.vn

Số lượt đọc: 128

Về trang trước Về đầu trang