Chiến lược, Quy hoạch, Kế hoạch
Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn tỉnh (31/05/2023)
-   +   A-   A+   In  
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1258/QĐ-UBND về phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Mục tiêu chung của Chương trình là thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã (HTX) trên địa bàn tỉnh theo các nội dung của Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 – 2025 của Thủ tướng Chính phủ nhằm hỗ trợ, phát triển khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã cả chiều rộng và chiều sâu, trong đó đặc biệt chú trọng đến nâng cao chất lượng hoạt động, hỗ trợ thành viên thông qua việc nâng cao nhận thức của toàn dân về kinh tế tập thể, hợp tác xã; đồng thời, tăng cường năng lực của các tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã nhằm phát huy hơn nữa vai trò liên kết, hợp tác, hỗ trợ thành viên và cộng đồng khu vực; tăng cường năng lực cạnh tranh của kinh tế hộ gia đình, đặc biệt là kinh tế hộ nông dân trong điều kiện cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; phát triển đa dạng và bền vững các mô hình hợp tác xã trong các ngành, lĩnh vực, địa bàn, ưu tiên hỗ trợ phát triển mô hình hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới gắn với xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu ngành nông nghiệp liên kết sản xuất với doanh nghiệp theo chuỗi giá trị với sản phẩm hàng hóa chủ lực, đặc trưng của địa phương.

Mục tiêu cụ thể đến năm 2025 là thành lập mới khoảng 45 tổ chức kinh tế tập thể (bao gồm: Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác) thu hút khoảng 315 thành viên tham gia vào các tổ chức kinh tế tập thể (bình quân 7 thành viên/1 HTX), các hợp tác xã thành lập mới hoạt động ổn định hiệu quả; 100% số hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã tổ chức, hoạt động theo quy định của Luật Hợp tác xã; 60% tổng số hợp tác xã hoạt động đạt loại khá trở lên; 45% cán bộ quản lý hợp tác xã tốt nghiệp đại học, cao đẳng trở lên trong tất cả các ngành, lĩnh vực; xây dựng khoảng 50 mô hình tổ chức kinh tế tập thể ứng dụng công nghệ cao, có sản phẩm gắn với chuỗi giá trị, phát triển bền vững; phấn đấu có khoảng 50% tổng số tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã có liên kết với doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể khác.

Nội dung Chương trình, gồm: (1)hỗ trợ thành lập mới, củng cố tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã; (2)hỗ trợ nâng cao năng lực, nhận thức cho khu vực kinh tế tập thể; (3)chính sách hỗ trợ xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường; (4)hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng và chế biến sản phẩm; (5)các hỗ trợ khác đối với khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã thực hiện theo quy định hiện hành.

Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, Liên minh hợp tác xã tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng nhiệm vụ nghiêm túc triển khai thực hiện Chương trình này; định kỳ hàng tháng, sáu tháng, hàng năm báo cáo kết quả thực hiện gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định. Trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc cần bổ sung, sửa đổi đề nghị cơ quan, đơn vị báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) xem xét, quyết định.

Hiện trạng các tổ chức kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh

Hợp tác xã

Tính đến hết tháng 12/2022, toàn tỉnh có 168 hợp tác xã, (140 HTX đang hoạt động, 28 HTX ngưng hoạt động). Trong đó có 113 hợp tác xã nông nghiệp, chiếm 67% tổng số hợp tác xã trên địa bàn tỉnh, 02 HTX công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, 30 HTX thương mại-dịch vụ, 16 HTX vận tải, 07 Quỹ tín dụng nhân dân).

Tổng số thành viên hợp tác xã khoảng 11.872 thành viên với hơn 4.827 lao động. Tổng vốn điều lệ của các HTX là 510,339 tỷ đồng, vốn hoạt động khoảng 1.164 tỷ đồng.

Doanh thu bình quân của HTX ước đạt 3 tỷ đồng/năm, lợi nhuận bình quân 01 hợp tác xã ước đạt 220 triệu đồng/năm (lợi nhuận được chia đều bình quân cho các HTX hoạt động lợi nhuận ít và các hợp tác xã mới thành lập). Thu nhập bình quân của thành viên trong hợp tác xã khoản 84 triệu đồng/người/năm; thu nhập bình quân của lao động trong HTX từ 60 - 72 triệu đồng/người/năm. Trong số 140 HTX đang hoạt động có khoảng 51 HTX hoạt động hiệu quả, chiếm tỷ lệ 36%.

Tổng số cán bộ quản lý hợp tác xã khoảng 535 người, trong đó cán bộ quản lý trình độ cao đẳng, đại học khoảng 217 người (chiếm 41%) tổng số cán bộ quản lý HTX; cán bộ đạt trình độ sơ cấp, trung cấp, chưa qua đào tạo khoảng 318 người (chiếm 59%).

Trên địa bàn tỉnh hiện có 34 HTX trong lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất và tiêu thụ nông sản; 18 HTX thực hiện liên kết theo chuỗi giá trị giữa doanh nghiệp và hợp tác xã.

Tổ hợp tác

Trên địa bàn tỉnh hiện có khoảng 472 tổ hợp tác. Các tổ hợp tác hoạt động chủ yếu trên lĩnh vực nông nghiệp và khai thác thủy sản với khoảng 7.193 thành viên (lĩnh vực thủy sản là 294 tổ, trong lĩnh vực trồng trọt 145 tổ, 07 tổ hợp tác chăn nuôi, còn lại là 26 tổ hợp tác dẫn cấp nước sạch).

Các tổ hợp tác trong lĩnh vực thủy sản chủ yếu hoạt động đánh bắt khai thác nuôi trồng thủy sản, chế biến thủy sản thô sơ và dịch vụ hậu cần nghề cá (bốc xếp, vá lưới, cung cấp nước đá và vận chuyển trên biển). Lĩnh vực nông nghiệp hoạt động dẫn cấp nước, chăn nuôi, trồng rau sạch, trồng hoa kiểng, sản xuất và cung ứng trái cây ra thị trường bên ngoài. Các tổ hợp tác có mặt ở hầu hết trên địa bàn tỉnh, nhất là các địa bàn khu vực nông thôn mới. Các tổ hợp tác hỗ trợ nhau trong hoạt động sản xuất kinh doanh về kỹ thuật, vốn, kinh nghiệm sản xuất như chăn nuôi dê, nuôi bò sinh sản; trồng nha đam, bắp, ca cao; tổ hợp tác đan lát,… Bên cạnh đó, các tổ hợp tác tận dụng các nguồn lực đất đai đang có tại địa phương, tạo tiền đề cho cách làm ăn mới, giải quyết việc làm ổn định, nâng cao đời sống cho các hộ dân.

Đa số các tổ hợp tác hiện nay hoạt động tự nguyện, số tổ hợp tác có đăng ký hoạt động với chính quyền xã/phường/thị trấn không nhiều, ít báo cáo tình hình hoạt động theo quy định nên việc quản lý, tổng hợp báo cáo gặp nhiều khó khăn.

Liên hiệp hợp tác xã

Trên địa bàn tỉnh hiện có 01 Liên hiệp hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực tổng hợp (hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp và phi nông nghiệp) được thành lập năm 2017 với 18 thành viên hoạt động trong lĩnh vực tổng hợp, liên kết kinh doanh các sản phẩm nông nghiệp và phi nông nghiệp, vốn điều lệ là 600 triệu đồng. Hiện nay, Liên hiệp hợp tác xã đang ngưng hoạt động do hoạt động sản xuất kinh doanh không hiệu quả.

Về việc hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2016 – 2022

Giai đoạn 2016 - 2022 đã hỗ trợ tư vấn thành lập mới cho 109 HTX; tổ chức 60 lớp tập huấn tuyên truyền về Luật HTX 2012 và các văn bản, chính sách pháp luật có liên quan đến kinh tế tập thể với sự tham gia của hơn 2.954 lượt người, đối tượng là cán bộ phụ trách về kinh tế tập thể, cán bộ, thành viên HTX, đoàn viên, hội viên các đoàn thể với tổng kinh phí khoảng 1.795 triệu đồng; hỗ trợ 236 lượt HTX tham gia các chương trình xúc tiến thương mại với tổng kinh khoảng 1.932 triệu đồng; tổ chức 03 lễ hội triển lãm các sản phẩm HTX trong và ngoài tỉnh thu hút 120 HTX, doanh nghiệp trong tỉnh và 62 HTX của 12 tỉnh bạn tham gia; tổ chức cho khoảng 132 lượt hợp tác xã nông nghiệp, các cơ sở sản xuất ngành nghề nông thôn, các doanh nghiệp nông nghiệp tham gia hội chợ triển lãm, học tập kinh nghiệm, thiết kế logo HTX, hỗ trợ máy vi tính và máy in kết nối Đại lý internet,... nhằm giúp các HTX quảng bá sản phẩm, kết nối các hoạt động giao thương, mở rộng thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh; hỗ trợ cho 29 lượt hợp tác xã xây dựng Website, xây dựng các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến ISO 9001, VietGap, GlobalGap, truy xuất nguồn gốc, đổi mới công nghệ; xét duyệt hỗ trợ vốn cho 54 lượt hồ sơ vay vốn của các HTX tổng số tiền khoảng 24,5 tỷ đồng; hỗ trợ 01 hệ thống lọc rượu cho dự án phát triển sản xuất rượu của hợp tác xã sản xuất dịch vụ nông nghiệp Hòa Thành với số tiền là 235.000.000 đồng; hỗ trợ hệ thống tưới 0,1 ha; máy cày tay; nhà lưới 0,1 ha; tủ mát; giống vật nuôi (heo rừng) 25 con với tổng số tiền là 469.000.000 đồng; cấp phát 160 cuốn sổ tay cho 11 phường xã và các hợp tác xã về hướng dẫn hoạt động hợp tác xã nông nghiệp; hỗ trợ cho 23 HTX đầu tư trang thiết bị, vật tư, ứng dụng khoa học công nghệ, kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất; hỗ trợ cho 03 HTX trong lĩnh vực nông nghiệp đầu tư nhà máy sấy, dây chuyền sơ chế rau, củ, quả nhằm giảm chi phí, nâng cao số lượng, chất lượng sản phẩm sau thu hoạch và hiệu quả sản xuất, kinh doanh của các hợp tác xã. Tiến hành khảo sát, phê duyệt dự án phát triển sản xuất và xây dựng mô hình HTX điểm cho 10 HTX theo Nghị quyết số 39/2018/NQ-HĐND ngày 14/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh với tổng kinh phí 8.365 triệu đồng.

(Nguồn: Quyết định số 1258/QĐ-UBND)

Nguồn: baria-vungtau.gov.vn

Số lượt đọc: 187

Về trang trước Về đầu trang

TIN TỨC KHÁC
  • Hồ sơ đề xuất Khu vực phát triển đô thị thị trấn Long Điền, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn đến năm 2030, định hướng đến 2035 (22/11/2023)
  • Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Nghiên cứu và ứng dụng mô hình Kinh tế tuần hoàn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến nãm 2030” (20/09/2023)
  • Chương trình phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2023 (20/09/2023)
  • Chương trình hành động của UBND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2023 (17/08/2023)
  • Thông qua Quy hoạch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (29/06/2023)
  • Chương trình hành động của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 (01/02/2023)
  • Chương trình hành động của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 (01/02/2023)
  • Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2022 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (29/11/2022)
  • Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược Quốc gia về dinh dưỡng đến năm 2025 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (14/10/2022)
  • Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2022 - 2025 (14/10/2022)