Chiến lược, Quy hoạch, Kế hoạch
Chương trình hành động của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 (01/02/2023)
-   +   A-   A+   In  

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình hành động của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 (sau đây viết tắt là Chương trình hành động).

Mục đích của Chương trình hành động nhằm giao nhiệm vụ cho các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện các nội dung mà Chính phủ, Tỉnh ủy đã chỉ đạo và HĐND tỉnh đã thông qua để thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2023.

Nội dung của Chương trình hành động:

- Tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế trong năm 2022.

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội đã xác định tại kế hoạch 5 năm và các chủ trương quyết định mới ban hành của Trung ương liên quan đến phát triển tỉnh.

- Phát triển kinh tế theo hướng nâng cao chất lượng tăng trưởng, khai thác và phát huy hiệu quả các nguồn lực phát triển. Tiếp tục tập trung phát triển 04 trụ cột kinh tế của tỉnh gồm: (i) Công nghiệp; (ii) Cảng biển; (iii) Du lịch, (iv) Nông nghiệp công nghệ cao.

- Bảo đảm môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi và hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để phục hồi sản xuất, kinh doanh, đẩy mạnh đầu tư.

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm nhằm tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế.

- Bảo đảm các điều kiện về nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh và khám chữa bệnh cho nhân dân.

- Nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác quy hoạch – kế hoạch sử dụng đất, tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước, bảo vệ môi trường. Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh thiên tai.

- Đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động bộ máy quản lý nhà nước.

- Giữ vững quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội; tăng cường xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Thực hiện các biện pháp phòng chống làm giảm tội phạm hình sự, tệ nạn ma túy, mại dâm; kiềm chế, giảm tai nạn giao thông.

- Tăng cường công tác thanh tra, phòng, chống tham nhũng. Chủ động giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo mới phát sinh ở cơ sở; giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng kéo dài.

- Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại; khai thác có hiệu quả các thỏa thuận hợp tác quốc tế.

 Nhiệm vụ cụ thể: Phụ lục kèm theo.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, báo cáo kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh và đề xuất biện pháp xử lý trình UBND tỉnh quyết định, bảo đảm thực hiện đạt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao cùng với tình hình chung của ngành, địa phương gửi UBNd tỉnh, đồng gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thống kê tỉnh để tổng hợp báo cáo vào ngày 20 hàng tháng đối với báo cáo tháng, Quý 1 và 9 tháng; ngày 05 tháng 6 đối với báo cáo 6 tháng và ngày 05 tháng 11 đối với báo cáo cả năm.

Nguồn: Quyết định 109/QĐ-UBND

Nguồn: baria-vungtau.gov.vn

Số lượt đọc: 199

Về trang trước Về đầu trang

TIN TỨC KHÁC
  • Hồ sơ đề xuất Khu vực phát triển đô thị thị trấn Long Điền, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn đến năm 2030, định hướng đến 2035 (22/11/2023)
  • Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Nghiên cứu và ứng dụng mô hình Kinh tế tuần hoàn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến nãm 2030” (20/09/2023)
  • Chương trình phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2023 (20/09/2023)
  • Chương trình hành động của UBND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2023 (17/08/2023)
  • Thông qua Quy hoạch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (29/06/2023)
  • Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn tỉnh (31/05/2023)
  • Chương trình hành động của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 (01/02/2023)
  • Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2022 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (29/11/2022)
  • Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược Quốc gia về dinh dưỡng đến năm 2025 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (14/10/2022)
  • Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2022 - 2025 (14/10/2022)