Thông tin chính sách mới
Triển khai Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành KH&CN, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong tổ chức KH&CN công lập (14/09/2023)
-   +   A-   A+   In  
 

Ngày 09 tháng 8 năm 2023, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 17/2023/TT-BKHCN hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành KH&CN, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong tổ chức KH&CN công lập. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 9 năm 2023.

Sở Khoa học và Công nghệ triển khai đến các cơ quan, đơn vị, địa phương biết để chỉ đạo thực hiện các nội dung có liên quan.

1. Đối với các tổ chức KH&CN công lập thuộc Sở Khoa học và Công nghệ, căn cứ Bản mô tả công việc và khung năng lực quy định tại Thông tư này, khẩn trương rà soát, xây dựng Bản mô tả công việc và khung năng lực cụ thể đối với từng vị trí việc làm phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị mình, báo cáo Giám đốc Sở xem xét, trình cấp có thẩm quyền theo quy định.

2. Giao Văn phòng Sở theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị sửa đổi, bổ sung Đề án vị trí việc làm; tham mưu Giám đốc Sở cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

(Đính kèm Thông tư số 17/2023/TT-BKHCN ngày 09/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ).

- Phụ lục I và II;

Phụ lục III

- Phụ lục IV

- Phụ lục V

Xem nội dung chi tiết tại đây

Nguồn: Sở KH&CN tỉnh BR-VT

Số lượt đọc: 560

Về trang trước Về đầu trang