Tin KHCN trong nước
Đề xuất nguyên tắc xét thi đua, khen thưởng lĩnh vực khoa học và công nghệ (02/08/2023)
-   +   A-   A+   In  

Bộ Khoa học và Công nghệ đang lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Thông tư quy định về công tác thi đua, khen thưởng trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.

Theo dự thảo, nguyên tắc thi đua, khen thưởng trong lĩnh vực khoa học và công nghệ được thực hiện theo quy định Điều 5 Luật Thi đua, khen thưởng và các nguyên tắc sau: 

1. Đối với Tập thể trực thuộc Bộ việc xét danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng căn cứ kết quả đánh giá, xếp loại của Bộ trưởng đối với đơn vị; 

2. Đối với cá nhân, trong một năm chỉ được đề nghị xét tặng Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp Bộ hoặc Bằng khen của Bộ trưởng (trừ khen thưởng đột xuất); 

3. Đối với Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, khi xét khen thưởng công trạng (thường xuyên) sẽ căn cứ vào thành tích của tập thể do cá nhân đó lãnh đạo; 

4. Đối với Thứ trưởng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, các cán bộ thuộc diện quản lý trực tiếp của Bộ trưởng do Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (sau đây viết tắt là Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ) xem xét theo đề nghị của Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ và căn cứ kết quả đánh giá, xếp loại của Bộ trưởng. 

Tiêu chuẩn, tỷ lệ đánh giá, xếp loại đối với tập thể, cá nhân được thực hiện theo quy định của Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng đối với đơn vị và công chức, viên chức của Bộ Khoa học và Công nghệ. Đối tượng xét khen thưởng quy định tại khoản 1 và khoản 4 trên không tính vào tỷ lệ (%) của các đơn vị đề nghị xét khen thưởng.

Cá nhân mới tuyển dụng dưới 10 tháng không được xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”

Dự thảo nêu rõ căn cứ xét tặng danh hiệu thi đua được thực hiện theo quy định tại Điều 7 Luật Thi đua, khen thưởng và các quy định sau:

Cá nhân được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch công chức, hạng viên chức; người lao động đang thực hiện hợp đồng lao động có thời hạn 01 năm trở lên và phải có thời gian làm việc từ 10 tháng trở lên trong năm xét khen thưởng. 

Cá nhân có hành động dũng cảm cứu người, cứu tài sản dẫn đến bị thương tích cần điều trị, điều dưỡng theo kết luận của cơ sở y tế thì thời gian điều trị, điều dưỡng được tính để xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”.

Cá nhân được cử tham gia đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn dưới 01 năm, chấp hành tốt quy định của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thì thời gian học tập được tính vào thời gian công tác tại cơ quan, đơn vị để được bình xét danh hiệu “Lao động tiên tiến”. Trường hợp cá nhân được cử tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ 01 năm trở lên, chấp hành tốt quy định của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, có kết quả học tập từ loại khá trở lên thì được xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”.

Cá nhân nghỉ thai sản, thời gian nghỉ thai sản theo quy định được tính để bình xét danh hiệu “Lao động tiên tiến”.

Cá nhân chuyển công tác, cơ quan, tổ chức, đơn vị mới có trách nhiệm xem xét, bình bầu danh hiệu “Lao động tiên tiến”, trường hợp có thời gian công tác ở cơ quan cũ từ 06 tháng trở lên phải có ý kiến nhận xét của cơ quan cũ. 

Cá nhân được điều động, biệt phái đến cơ quan, đơn vị khác trong một thời gian nhất định, việc xem xét, bình bầu danh hiệu “Lao động tiên tiến” do cơ quan, đơn vị, điều động, biệt phái xem xét quyết định (có ý kiến nhận xét của cơ quan, đơn vị tiếp nhận cá nhân được điều động biệt phái).

Cá nhân mới tuyển dụng dưới 10 tháng; bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên không được xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”. 

Tập thể có thời gian chính thức hoạt động từ 10 tháng trở lên trong năm xét thưởng được bình xét danh hiệu thi đua.

Bộ Khoa học và Công nghệ đang lấy ý kiến của nhân dân đối với dự thảo này trên Cổng TTĐT của Bộ.

 

Nguồn: baochinhphu.vn

Số lượt đọc: 2639

Về trang trước Về đầu trang