Thông tin chính sách mới
Đăng tải Tài liệu hướng dẫn kỹ năng, truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (09/08/2023)
-   +   A-   A+   In  
  

Thực hiện Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027”, Bộ Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng Tài liệu hướng dẫn kỹ năng truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (sau đây gọi là Tài liệu); tổ chức lấy ý kiến góp ý của chuyên gia; thẩm định và hoàn thiện Tài liệu. Ngày 28 tháng 7 năm 2023, Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật - Bộ Tư pháp có Công văn số 340/PBGDPL-TTPB gửi đến các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, đề nghị triển khai, đăng tải Tài liệu hướng dẫn kỹ năng truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

Để Tài liệu được sử dụng một cách rộng rãi, thống nhất đáp ứng yêu cầu tập huấn, bồi dưỡng và tổ chức truyền thông dự thảo chính sách, Bộ Tư pháp (Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật) đã đăng tải Tài liệu tại địa chỉ: https://pbgdpl.gov.vn/Pages/chi-tiet-tin.aspx?ItemID=4486&l=HoatdongPBGDPLotrun và Sở Tư pháp đã đăng tải trên Trang thông tin điện tử về phổ biến, giáo dục pháp luật địa chỉ: https://pbgdpl.baria-vungtau.gov.vn/article?item=e3269822baf4d718257046046d76e0ce.

Đề nghị các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố chủ động khai thác, sử dụng Tài liệu; tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực cho đội ngũ Báo cáo viên pháp luật của cơ quan, đơn vị, địa phương mình; công chức pháp chế các sở, ban, ngành;  đội ngũ Tuyên truyền viên pháp luật cấp xã về kỹ năng truyền thông dự thảo chính sách theo mục tiêu, yêu cầu đề ra tại Quyết định số 407/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Trong quá trình sử dụng Tài liệu, đề nghị tiếp tục nắm bắt các ý kiến góp ý và thông tin kịp thời về Sở Tư pháp (Phòng Nghiệp vụ 1, điện thoại 0254.3850209) để tổng hợp báo cáo Bộ Tư pháp tiếp tục hoàn thiện Tài liệu, đáp ứng yêu cầu của công tác truyền thông dự thảo chính sách trong tình hình mới./.

(Đính kèm Bộ Tài liệu hướng dẫn kỹ năng, truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật).

Xem nội dung chi tiết tại đây

Nguồn: Sở Tư pháp

Số lượt đọc: 506

Về trang trước Về đầu trang