Thông tin chỉ đạo điều hành
Triển khai Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành KH&CN trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực KH&CN (31/08/2023)
-   +   A-   A+   In  
Ngày 09 tháng 8 năm 2023, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 16/2023/TT-BKHCN hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành khoa học và công nghệ trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực khoa học và công nghệ. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 9 năm 2023.

Theo Thông tư này, Danh mục vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành khoa học và công nghệ gồm 10 nhóm với 31 vị trí việc làm, trong đó cấp tỉnh với 19 vị trí, cấp huyện với 05 vị trí được áp dụng (theo Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư)..

Sở Khoa học và Công nghệ có ý kiến triển khai thực hiện như sau:

1. Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là cấp huyện) quan tâm chỉ đạo xây dựng vị trí việc làm (VTVL) và bố trí VTVL công chức nghiệp vụ chuyên ngành khoa học và công nghệ thuộc cấp huyện đáp ứng yêu cầu tại bản mô tả công việc và khung năng lực VTVL, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu qủa quản lý Nhà nước về lĩnh vực khoa học và công nghệ ở địa phương.

2. Các phòng, Chi cục TCĐLCL nghiên cứu, phối hợp Văn phòng Sở rà soát, xây dựng, điều chỉnh Đề án vị trí việc làm đối với các vị trí việc công chức nghiệp vụ chuyên ngành khoa học và công nghệ, tham mưu Giám đốc Sở trình UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ thẩm định) phê duyệt.

(Đính kèm Thông tư số 16/2023/TT-BKHCN ngày 09/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ).

Xem nội dung chi tiết công văn tại đây

Nguồn: Sở KH&CN tỉnh BR-VT

TIN TỨC KHÁC
  • Kế hoạch tuyên truyền, nâng cao nhận thức về sử dụng tài nguyên nước cho bộ máy quản lý các cấp và cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (20/09/2023)
  • Triển khai tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2023 trên địa bàn tỉnh (15/09/2023)
  • Tăng cường đấu tranh phòng, chống mua bán người và triển khai các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7” (27/07/2023)
  • Kế hoạch thực hiện kế hoạch số 112/KH-UBND ngày 29/6/2023 của UBND tỉnh BR-VT (11/07/2023)
  • Kế hoạch thúc đẩy ứng dụng Quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp trên cây trồng chủ lực tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2030 (06/07/2023)
  • Triển khai Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 30/5/2023 của UBND tỉnh (22/06/2023)
  • Kế hoạch truyền thông tiêm vắc xin phòng COVID-19 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2023-2024 (21/06/2023)
  • Tăng cường công tác quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật về giao khu vực biển trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (13/06/2023)
  • Triển khai thực hiện Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường (08/06/2023)
  • Triển khai thực hiện Quyết định số 12/2023/QĐ-TTg ngày 15/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ (08/06/2023)