Thông báo
Hướng dẫn thực hiện một số nội dung tại Thông tư số 11/2023/TT-BKHCN (25/08/2023)
-   +   A-   A+   In  

Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN ngày 11 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ và Thông tư số 10/2017/TT-BKHCN ngày 28 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng, duy trì và phát triển Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ

Tài liệu đính kèm

Nguồn: Bộ Khoa học và Công nghệ

Số lượt đọc: 3916

Về trang trước Về đầu trang