Chuyển đổi số
Kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2023 (01/07/2023)
-   +   A-   A+   In  
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ký Quyết định ban hành Kế hoạch Chuyển đổi số tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2023.

Năm 2023 là năm dữ liệu số quốc gia vì dữ liệu số, kết nối số, chia sẻ dữ liệu số là huyết mạch của chuyển đổi số, tỉnh đặt ra các mục tiêu như: tiếp tục thực hiện, triển khai các nhiệm vụ để đạt được mục tiêu theo Nghị quyết 02-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số, đô thị thông minh gắn với cải cách hành chính; ưu tiên nguồn lực để đạt được các chỉ tiêu quan trọng thuộc các Chương trình, Chiến lược của Quốc gia về chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; đưa ứng dụng công nghệ số và dữ liệu số để cải tiến, thay đổi quy trình tác nghiệp của cơ quan nhà nước nhằm đổi mới phương thức phục vụ, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; đảm bảo công khai, minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính; phấn đấu tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thuộc top 15 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về mức độ chuyển đổi số.

Các đại biểu tại điểm cầu BR-VT tham dự hội nghị trực tuyến toàn quốc phiên họp lần thứ 5 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Theo đó, có 14 chỉ tiêu về chính quyền số; 08 chỉ tiêu về kinh tế số; 17 chỉ tiêu về xã hội số và 10 chỉ tiêu về an ninh mạng.

Để thực hiện có hiệu quả, bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu trên; tỉnh đã đề ra 06 nhóm giải pháp đó là, (1) Truyền thông, nâng cao nhận thức, tăng cường tương tác với người dân, doanh nghiệp; (2) Công tác lãnh đạo, chỉ đạo; (3) Đào tạo nguồn nhân lực; (4) Giải pháp tài chính; (5) Giải pháp hợp tác; (6) Kiểm tra, giám sát.

Đồng thời Chủ tịch UBND tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể cho các Sở ngành, địa phương liên quan; trong đó Sở Thông tin và Truyền thông được giao tổ chức theo dõi, đôn đốc các sở, ban, ngành liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch này; giám sát, đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch chuyển đổi số của các cơ quan, đơn vị và tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh; đề xuất, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt điều chỉnh các nội dung của Kế hoạch đảm bảo phù hợp với tiến độ và tình hình thực tế thực hiện; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh; thực hiện hướng dẫn, thẩm định, trình phê duyệt Kế hoạch Chuyển đổi số năm 2023 tại các cơ quan, đơn vị theo quy định.

(Nguồn: Quyết định số 1502/QĐ-UBND)

Nguồn: UBND tỉnh BR-VT

Số lượt đọc: 691

Về trang trước Về đầu trang