Thông tin chính sách mới
Triển khai thực hiện Thông tư số 11/2023/TT-BKHCN ngày 26/6/2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ (07/07/2023)
-   +   A-   A+   In  
 

Ngày 26/6/2023, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 11/2023/TT-BKHCN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN ngày 11/6/2014 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ và Thông tư số 10/2017/TT-BKHCN ngày 28/6/2017 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định về xây dựng quản lý, khai thác, sử dụng, duy trì và phát triển Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/8/2023;

Sở Khoa học và Công nghệ triển khai Thông tư số 11/2023/TT-BKHCN ngày 26/6/2023 đến các sở, ban ngành, UBND các huyện, các tổ chức, đơn vị liên quan biết để tổ chức thực hiện./.

(Đính kèm Thông tư số 11/2023/TT-BKHCN ngày 26 tháng 6 năm 2023)

 

Nguồn: Sở KH&CN tỉnh BR-VT

Số lượt đọc: 609

Về trang trước Về đầu trang