Thông tin chính sách mới
Triển khai Thông tư số 13/2023/TT-BKHCN (11/07/2023)
-   +   A-   A+   In  
Ngày 30 tháng 6 năm 2023, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 13/2023/TT-BKHCN bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành, liên tịch ban hành. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 6 năm 2023.

Sở Khoa học và Công nghệ triển khai Thông tư trên đến các cơ quan, đơn vị, địa phương được biết để nghiên cứu tổ chức thực hiện.

Yêu cầu thủ trưởng các phòng, cơ quan, đơn vị khẩn trương nghiên cứu cụ thể các Thông tư, Thông tư liên tịch bị bãi bỏ toàn bộ, bãi bỏ một phần và các nội dung có liên quan thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao, tham mưu lãnh đạo Sở triển khai đến các cơ quan, tổ chức, địa phương có liên quan biết, thực hiện, đồng thời tham mưu lãnh đạo Sở KH&CN trình UBND tỉnh xem xét bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh những nội dung liên quan tại các văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh (nếu có).

Giao Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KH&CN và các cơ quan, đơn vị thuộc Sở KH&CN cập nhật, tuyên truyền, phổ biến Thông tư trên Trang thông tin điện tử và các ấn phẩm KH&CN.

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến các cơ quan, đơn vị, địa phương để biết, phối hợp thực hiện.

(Đính kèm Thông tư số 13/2023/TT-BKHCN ngày 30 tháng 6 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

 

Nguồn: Sở KH&CN tỉnh BR-VT

Số lượt đọc: 522

Về trang trước Về đầu trang

TIN TỨC KHÁC
  • Chính sách mới của Trung ương phát sinh hiệu lực trong tháng 10-2023 (08/11/2023)
  • Triển khai Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành KH&CN, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong tổ chức KH&CN công lập (14/09/2023)
  • Chính sách mới của Trung ương phát sinh hiệu lực trong tháng 9/2023 (01/09/2023)
  • Đăng tải Tài liệu hướng dẫn kỹ năng, truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (09/08/2023)
  • Triển khai Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 của HĐND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (08/08/2023)
  • Triển khai Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 của HĐND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (08/08/2023)
  • Chính sách mới của Trung ương phát sinh hiệu lực trong tháng 8/2023 (01/08/2023)
  • Quy định mức chi từ ngân sách nhà nước hỗ trợ để thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh đến năm 2030 (26/07/2023)
  • Thông báo về việc triển khai áp dụng Thông tư số 44/2023/TT-BTC ngày 29/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính (07/07/2023)
  • Triển khai thực hiện Thông tư số 11/2023/TT-BKHCN ngày 26/6/2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ (07/07/2023)