Chỉ đạo Điều hành CCHC
Triển khai thực hiện cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh (05/07/2023)
-   +   A-   A+   In  
 

Ngày 5 tháng 7 năm 2023, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành công văn số 746/SKHCN-VP v/v triển khai thực hiện cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh;

Theo đó, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ có ý kiến chỉ đạo Thủ trưởng các phòng, cơ quan, đơn vị thực hiện như sau:

1. Tập trung rà soát, bảo đảm đơn giản hóa cắt giảm ít nhất 20% chi phí tuân thủ, trong đó nghiên cứu đề xuất cắt giảm các thủ tục, các bước trung gian không cần thiết; các điều kiện chồng chéo, không định lượng được để minh bạch trong kiểm tra, thẩm định, đánh giá, xét duyệt; các hoạt động kiểm tra chuyên ngành còn chồng chéo, có sự tham gia của nhiều cơ quan, đơn vị; đồng thời, nghiên cứu, đề xuất giải pháp xã hội hóa các dịch vụ hành chính công đủ điều kiện.

Giao Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp Văn phòng Sở thực hiện rà soát, đánh giá TTHC thuộc phạm vi, thẩm quyền của Sở được giao tại Quyết định số 358/QĐ-UBND ngày 28/2/2023, cụ thể là “Thủ tục gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ- Sử dụng thiết bị X-Quang chẩn đoán trong y tế”, tham mưu Giám đốc Sở báo cáo UBND tỉnh trước ngày 31/7/2023.

2. Nghiêm túc thực hiện việc đánh giá tác động, cho ý kiến, thẩm định, thẩm tra quy định thủ tục hành chính trong đề nghị, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, trong đó kiên quyết chỉ ban hành thủ tục hành chính mới trong trường hợp thật sự cần thiết để quản lý, điều chỉnh quan hệ xã hội mới phát sinh.

3. Tăng cường phân cấp, ủy quyền, phân bổ nguồn lực trong thực hiện thủ tục hành chính; tái cấu trúc quy trình, cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo hướng lấy người dùng làm trung tâm, tránh hình thức, hiệu quả thấp.

4. Khẩn trương thực hiện thống kê, rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa tối thiểu 20% thủ tục hành chính nội bộ nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước theo Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 3366/QĐ-UBND ngày 31/10/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Kế hoạch số 57/KH-SKHCN ngày 02/11/2022 của Sở Khoa học và Công nghệ.

5. Thực hiện công khai, minh bạch đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin về thủ tục hành chính và quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính để người dân, doanh nghiệp tiếp cận, theo dõi, giám sát, đánh giá trong quá trình tổ chức thực hiện thủ tục hành chính.

Giao Văn phòng Sở chủ trì, phối hợp các phòng, đơn vị có liên quan rà soát, tham mưu lãnh đạo Sở trình UBND tỉnh công bố kịp thời thủ tục hành chính theo đúng quy định.

Giao Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KH&CN thường xuyên phối hợp rà soát, cập nhật kịp thời thông tin về thủ tục hành chính lên Trang thông tin điện tử của Sở.

6. Thực hiện đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công dựa trên dữ liệu theo thời gian thực theo quy định tại Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 223/QĐ-UBND ngày 10/02/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công; nâng cao chất lượng phục vụ, mức độ hài lòng, trong đó tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, thường xuyên tự kiểm tra, xử lý nghiêm và công bố, công khai các cán bộ, công chức, viên chức, cơ quan, đơn vị để xảy ra chậm trễ, gây phiền hà, nhất là làm phát sinh thêm thủ tục, hồ sơ, giấy tờ, yêu cầu điều kiện không đúng quy định trong quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.

7. Tăng cường trách nhiệm giải trình, thực hiện tốt công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính để kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc, bất cập cho người dân, doanh nghiệp. Chấm dứt tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, không xử lý hoặc kéo dài thời gian xử lý.

Xem nội dung chi tiết tại đây

 

Nguồn: Sở KH&CN tỉnh BR-VT

Số lượt đọc: 1003

Về trang trước Về đầu trang

TIN TỨC KHÁC
  • Thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2024 (22/04/2024)
  • Thông báo kết quả xếp hạng chỉ số CCHC năm 2023 và thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về công tác CCHC trong năm 2024 (13/03/2024)
  • Hoạt động kiểm soát TTHC năm 2024 của Sở Khoa học và Công nghệ (18/01/2024)
  • Kế hoạch Truyền thông hỗ trợ công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024 của Sở Khoa học và Công nghệ (12/01/2024)
  • Công khai kết quả Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính (11/12/2023)
  • Phê duyệt quy trình nội bộ liên thông giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN tỉnh BR-VT (11/12/2023)
  • Triển khai thực hiện Quyết định số 2485/QĐ-UBND; Quyết định số 2980/QĐ-UBND và xây dựng quy trình nội bộ giải quyết TTHC (21/11/2023)
  • Công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình, danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã được công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. (09/11/2023)
  • Quyết định số 2980/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính (TTHC) thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình, danh mục TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh BR-VT đã được công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (09/11/2023)
  • Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng kết quả CCHC của các cơ quan hành chính thuộc UBND tỉnh; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2023 (06/11/2023)