Thông tin tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng viên chức Trung tâm Thông tin và Thống kê KHCN (17/06/2016)

Căn cứ quyết định số 196/QĐ-SNV ngày 18/5/2016 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Khoa học và  Công nghệ năm 2016.


Trung tâm tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh BR-VT thông báo tuyển dụng viên chức năm 2015 (02/06/2015)

Trung tâm tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh BR-VT thông báo tuyển dụng viên chức năm 2015

Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN thông báo tuyển dụng (29/05/2015)

Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN thông báo tuyển dụng viên chức năm 2015

Trung Tâm Ứng Dụng thông báo tuyển dụng (27/05/2015)

Thông báo tuyển dụng viên chức của Trung tâm Ứng Dụng TIến Bộ KHCN năm 2015