Thông tin tuyển dụng


Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức của Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN (31/08/2017)

Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức của Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN

Thông báo tuyển dụng viên chức Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KHCN năm 2017 (03/07/2017)

Căn cứ Quyết định số 195/QĐ-SNV ngày 22/6/2017 của Sở Nội Vụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Khoa học và Công nghệ...

Thông báo tuyển dụng viên chức Trung tâm Thông tin và THống kê KHCN năm 2017 (29/06/2017)

Căn cứ Quyết định số 195/QĐ-SNV ngày 22/6/2017 của Sở Nội Vụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Khoa học và Công nghệ...


Thông báo công nhận kết quả tuyển dụng viên chức năm 2016 của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (30/12/2016)

Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thông báo đến thí sinh trúng tuyển vào viên chức như sau:

Thông báo tuyển dụng viên chức (28/10/2016)

Hội đồng xét tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp năm 2016 thuộc Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ thông báo tuyển dụng viên chức.

Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức của Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN (12/09/2016)

Danh sách thí sinh trúng tuyển kèm theo quyết định số 90/QĐ-SKHCN ngày 09/9/2016 của Sở Khoa học và Công nghệ.


Kết quả tuyển dụng viên chức đối với Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ (29/07/2016)

Kết quả tuyển dụng viên chức đối với Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ