Chiến lược, Quy hoạch, Kế hoạch

Hồ sơ đề xuất Khu vực phát triển đô thị thị trấn Long Điền, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn đến năm 2030, định hướng đến 2035 (22/11/2023)

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định phê duyệt Hồ sơ đề xuất Khu vực phát triển đô thị thị trấn Long Điền, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn đến năm 2030, định hướng đến 2035.Chương trình phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2023 (20/09/2023)

Ngày 15/3/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 476/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2023.


Chương trình hành động của UBND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2023 (17/08/2023)

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Chương trình hành động của UBNDtỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thực hiện Kết luận số 895-KL/TU ngày 10/7/2023 Hội nghị lần thứ 16 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa VII và Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 14/ 7/ 2023 của HĐND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu khóa VII về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2023 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (viết tắt là Chương trình hành động).Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn tỉnh (31/05/2023)

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1258/QĐ-UBND về phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Chương trình hành động của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 (01/02/2023)

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình hành động của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 (sau đây viết tắt là Chương trình hành động).


Chương trình hành động của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 (01/02/2023)

 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình hành động của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 (sau đây viết tắt là Chương trình hành động).