Thông tin chỉ đạo điều hành

Tăng cường công tác quản lý, xử lý tài sản hình thành thông qua việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước (19/10/2022)

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính tại   Công văn số 8393/BTC-QLCS  về việc tăng cường công tác quản lý, xử lý tài sản hình thành thông qua việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước; để tăng cường công tác quản lý, xử lý tài sản hình thành thông qua việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai một số nhiệm vụ như sau:


Tuyên truyền, lan tỏa Cuộc thi “Tìm kiếm giải pháp Chuyển đổi số Quốc gia-Viet Solutions” năm 2022 (25/08/2022)

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ngành liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Báo Bà Rịa - Vũng Tàu và Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh về việc thực hiện Công văn số 4016/BTTTT-THH ngày 01/8/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tuyên truyền, lan tỏa Cuộc thi “Tìm kiếm giải pháp Chuyển đổi số Quốc gia – Viet Solutions” năm 2022.  


Kế hoạch cải thiện, nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) năm 2022 (24/08/2022)

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có Quyết định ban hành Kế hoạch cải thiện, nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Triển khai Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 01/8/2022 của UBND tỉnh (16/08/2022)

 Ngày 01/8/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 138/KH-UBND về việc thực hiện Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; trong đó, giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch, định kỳ hằng năm tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Khoa học và Công nghệ về kết quả thực hiện Kế hoạch.

Nghị định 42/2022/NĐ-CP quy định việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan Nhà nước trên môi trường mạng (15/08/2022)

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 quy định việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan Nhà nước trên môi trường mạng.

UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo xử lý các vấn đề tồn tại liên quan đến thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá (28/07/2022)

Thực hiện văn bản số 4299/BNN-TCTS ngày 05/7/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc xử lý các vấn đề tồn tại liên quan đến thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá; Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đề nghị các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung thực hiện một số nội dung trọng tâm sau: