Thông tin chỉ đạo điều hành
Triển khai Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành KH&CN trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực KH&CN (31/08/2023)

Ngày 09 tháng 8 năm 2023, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 16/2023/TT-BKHCN hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành khoa học và công nghệ trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực khoa học và công nghệ. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 9 năm 2023.

Tăng cường đấu tranh phòng, chống mua bán người và triển khai các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7” (27/07/2023)

Thực hiện Công văn số 2053/BCĐ138/CP ngày 24/6/2023 của Ban Chỉ đạo 138/CP Chính phủ về việc tăng cường đấu tranh phòng, chống mua bán người và triển khai các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7” năm 2023; Ban Chỉ đạo 138 tỉnh (do ông Đặng Minh Thông - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban) đã ban hành văn bản đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể; các Sở, ban, ngành thành viên Ban Chỉ đạo 138 tỉnh, Ban Chỉ đạo 138 các huyện, thị xã, thành phố triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp tăng cường đấu tranh phòng, chống mua bán người và triển khai các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người”, “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7”, như sau:Kế hoạch thúc đẩy ứng dụng Quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp trên cây trồng chủ lực tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2030 (06/07/2023)

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch thúc đẩy ứng dụng Quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp (IPHM) trên cây trồng chủ lực tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2030.