Thông tin chỉ đạo điều hành

Ban hành Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả cải cách hành chính (27/10/2017)

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2925/QĐ-UBND ban hành Bộ Chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng  kết quả cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (gọi tắt là Bộ chỉ số CCHC) và thay thế Quyết định số 2638/QĐ-UBND ngày 28/11/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Bộ Chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả CCHC trên địa bàn tỉnh; Quyết định 2491/QĐ-UBND ngày 19/10/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quyết định số 2638/QĐ-UBND.