Thông tin chỉ đạo điều hành

Triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh (23/05/2022)

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để thúc đẩy thực hiện chuyển đổi số.

Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (23/05/2022)

Nhằm khuyến khích đổi mới sáng tạo và đưa sở hữu trí tuệ trở thành công cụ quan trọng nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh; UBND tỉnh đã ban hành Quyết định Phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (sau đây gọi tắt là Chương trình).

Triển khai, áp dụng, quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh năm 2022 (20/05/2022)

Nhằm tiếp tục triển khai có hiệu quả và cụ thể hoá các mục tiêu, nội dung của Quyết định số 3360/QĐ-UBND ngày 09/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh phù hợp với điều kiện và tình hình thực tiễn của địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Triển khai, áp dụng, quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc” trên địa bàn tỉnh  năm 2022.

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05 tháng 6, Tháng hành động vì môi trường năm 2022 trên địa bàn tỉnh (20/05/2022)

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05 tháng 6, Tháng hành động vì môi trường năm 2022 trên địa bàn tỉnh.

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2022 trên địa bàn tỉnh (19/05/2022)

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2022 trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường thực hiện dịch vụ công trực tuyến đối với các thủ tục hành chính nội bộ cơ quan nhà nước đã được cung cấp trên Cổng dịch vụ công tỉnh (16/05/2022)

Nhằm tiếp tục triển khai Kế hoạch hoạt động của Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số năm 2022 theo Quyết định số 27/QĐ-UBQGCĐS ngày 15/3/2022, UBND tỉnh vừa ban hành Văn bản chỉ đạo cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường thực hiện dịch vụ công trực tuyến đối với các thủ tục hành chính nội bộ cơ quan nhà nước đã được cung cấp trên Cổng dịch vụ công tỉnh

Thúc đẩy phát triển tài khoản giao dịch cho người dân từ 15 tuổi trở lên trên địa bàn tỉnh (13/05/2022)

Nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ việc thanh toán không dùng tiền mặt cũng như thúc đẩy quá trình thanh toán điện tử, giảm sử dụng tiền mặt trong các giao dịch thanh toán đối với dịch vụ công, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện thúc đẩy phát triển tài khoản giao dịch tại ngân hàng hoặc các tổ chức được phép khác cho người dân từ 15 tuổi trở lên trên địa bàn tỉnh.


Kế hoạch tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2022 (12/05/2022)

Nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng của tầng lớp Nhân dân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2022.


UBND tỉnh chỉ đạo triển khai Tổ công nghệ số cộng đồng tại các địa phương trên địa bàn tỉnh (12/05/2022)

Nhằm tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân sử dụng công nghệ số, đưa công nghệ số vào mọi ngõ ngách cuộc sống; người dân được tiếp cận công nghệ theo cách đơn giản, tạo ra giá trị thiết thực cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai Tổ công nghệ số cộng đồng tại các địa phương trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau: