Giải thưởng KH&CN tỉnh BR-VT

Thông báo điều chỉnh thời gian thực hiện kế hoạch tổ chức giải thưởng khoa học và công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lần thứ nhất năm 2016 (21/10/2016)

Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 1285/QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2016 về Quy chế xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu…


Quyết định về việc ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (08/08/2016)

Ban hành theo Quyết định này Quy chế xét tặng giải thưởng khoa học và công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Quyết định về việc ban hành Thể lệ giải thưởng khoa học và công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ nhất - năm 2016 (08/08/2016)

Ban hành theo Quyết định này Thể lệ giải thưởng khoa học và công nghệ tỉnh Bà Rịa  - Vũng Tàu lần thứ nhất - năm 2016.

Kế hoạch tổ chức Giải thưởng Khoa học và Công Nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ nhất - năm 2016 (08/08/2016)

Giải thưởng Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ nhất năm 2016 được tổ chức để tôn vinh các tác giả của những công trình, cụm công trình khoa học và công nghệ có giá trị khoa học và giá trị thực tiễn cao, có đóng góp lớn cho sự phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh của tỉnh trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, nhằm hướng đến việc khuyến khích công tác nghiên cứu và ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ tiên tiến vào sản xuất và đời sống.


Thông báo về việc triển khai Kế hoạch xét tặng Giải thưởng Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ nhất - năm 2016 (05/08/2016)

Thông báo về việc triển khai Kế hoạch xét tặng Giải thưởng Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ nhất - năm 2016