Thông tin dự án Đấu thầu, mua sắm công

Thông báo về việc bán thanh lý tài sản (28/12/2021)

Căn cứ Quyết định số 194/QĐ-SKHCN ngày 23 tháng 12 năm 2021 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) về việc thanh lý tài sản của Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ.