Kết quả CCHC

Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Đề án 258 về đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (05/10/2015)

Thực hiện công văn số 1415/STP-BTTP ngày 08/7/2015 của sở Tư pháp về báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Đề án 258 về “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp”.


Báo cáo công tác cải cách hành chính 06 tháng đầu năm 2015 của Sở Khoa học và Công nghệ (09/06/2015)

Căn cứ Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2015 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành theo Quyết định số 2790/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Báo cáo sơ kết công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính giai đoạn 2011-2015 (07/05/2015)

Căn cứ Kế hoạch sơ kết công tác cải cách hành chính nhà nước giai đoạn I (2011-2015) và đề xuất phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn II (2016-2020) của tỉnh BR-VT được ban hành kèm theo Quyết định số 607/QĐ-UBND ngày 25/3/2015 của UBND tỉnh BR-VT.