Kết quả CCHCThông báo về kết quả thực hiện công tác CCHC năm 2016 của Sở KH&CN (03/07/2017)

Căn cứ Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2016 của tỉnh BR-VT ban hành theo Quyết định số 3162/QĐ-UBND ngày 25/12/2015 của UBND tỉnh BR-VT và Bộ chỉ số cải cách hành chính của tỉnh BR-VT.
Trên cơ sở tổ chức quán triệt, rút kinh nghiệm về chỉ số đã công bố, Sở Khoa học và Công nghệ đã tiến hành họp thông báo kết quả việc công bố chỉ số chấm điểm CCHC.


Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2016 (06/06/2017)

Căn cứ Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2016 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành theo Quyết định số 3162/QĐ-UBND ngày 25-12-2015...

Kết quả xác định chỉ số cải cách hành chính các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2015 (04/07/2016)

Công bố chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng thực hiện cải cách hành chính năm 2015 của các Sở, ban, ngành, cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn