Kết quả CCHC
Báo cáo công tác cải cách hành chính quý 3 năm 2019 của Sở Khoa học và Công nghệ (30/09/2019)

Thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2019 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành kèm theo Quyết định số3797/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,