Kết quả CCHC

Báo cáo tổng kết công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011 – 2020 của Sở Khoa học và Công nghệ (20/05/2020)

Báo cáo tổng kết công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011 – 2020 của Sở Khoa học và Công nghệ
Báo cáo công tác cải cách hành chính quý 3 năm 2019 của Sở Khoa học và Công nghệ (30/09/2019)

Thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2019 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành kèm theo Quyết định số3797/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,