Chỉ đạo Điều hành CCHC

Quyết định về việc ban hành Kế hoach Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016- 2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa — Vũng Tàu (04/05/2016)

Tiếp tục thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đã được đề ra trong Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước của Chính phủ ban hành kèm theo Quyết định số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011, Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 13/6/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ; Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020. Trong đó tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm là: Cải cách thể chế; xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp các dịch vụ công.Quyết định bổ sung một số nội dung của Quy chế giám sát thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức; giám sát thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức (26/06/2015)

Bổ sung một số nội dung của Quy chế giám sát thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức; giám sát thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức được ban hành kèm theo Quyết định số 1673/QĐ-UBND ngày 11/8/2014 của UBND tỉnh.


Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (29/05/2015)

Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính của Sở KH&CN năm 2015 (07/05/2015)

Căn cứ Quyết định số 2790/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2015 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Sở KH&CN xây dựng Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2015.

Chỉ thị về việc đẩy mạnh công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (22/12/2014)

Ngày 11/12/2014, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành Chỉ thị số 25/2014/CT-UBND về việc đẩy mạnh công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Kế hoạch thực hiện Kế hoạch 87-KH/TU ngày 14/02/2014 của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị 29-CT/TW ngày 18/9/2013 của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế trên địa bàn tỉnh (01/05/2014)

Ngày 25/4/2014, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 18/KH-UBND về thực hiện Kế hoạch 87-KH/TU ngày 14/02/2014 của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị 29-CT/TW ngày 18/9/2013 của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế trên địa bàn tỉnh