Chỉ đạo Điều hành CCHC


Ban hành Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả CCHC trên địa bàn tỉnh BR - VT (25/10/2017)

Ngày 16/10/2017 UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Quyết định số 2925/QĐ-UBND về việc Ban hành Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả CCHC trên địa bàn tỉnh BR - VT


Tăng cường thực hiện công tác CCHC năm 2017 của Sở KH&CN (29/08/2017)

Thực hiện Kế hoạch số 07/KH-SKHCN ngày 21/02/2017 của Sở KH&CN về kế hoạch CCHC năm 2017


Tổ chức Hội nghị quán triệt các giải pháp nâng cao Chỉ số CCHC và chỉ số CNTT năm 2016 (10/07/2017)

Xét Tờ trình số 358/TTR-SNV ngày 26/6/2017 của Sở Nội vụ về việc tổ chức Hội nghị quán triệt các giải pháp nâng cao Chỉ số CCHC (PAR INDEX) và chỉ số ứng dụng CNTT (ICT INDEX) của tỉnh BR-VT năm 2016. UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính thay thế và thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Y tế dự phòng và Giám định Y khoa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh BR-VT (10/07/2017)

UBND tỉnh BR-VT ban hành quyết định số 1831/QĐ-UBND ngày 3/7/2017 về việc công bố thủ tục hành chính thay thế và thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Y tế dự phòng và Giám định Y khoa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh BR-VTKế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 của Sở Khoa học và Công nghệ (02/03/2017)

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành kế hoạch số 43/KH_SKHCN ngày 30/12/2016 về việc ban hành kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 của Sở Khoa học và Công nghệ.