Đăng ký Đề tài-Dự án

Thông báo v/v đăng ký chủ trì và đề xuất đề tài, dự án KHCN thực hiện tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2010 (03/06/2009)

Sở Khoa học và Công nghệ xin thông báo tới Qúy cơ quan việc đăng ký chủ trì đề tài/dự án khoa học công nghệ thực hiện trong năm 2010

Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, dự án NCKH và phát triển công nghệ năm 2009 (01/02/2009)

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thông báo Danh mục các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tỉnh năm 2009 để các tổ chức và cá nhân có năng lực và điều kiện đăng ký chủ trì thực hiện.

Thông báo Tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, dự án n/c KH và phát triển công nghệ năm 2008 (29/01/2008)

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thông báo Danh mục các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tỉnh năm 2008 để các tổ chức và cá nhân có năng lực và điều kiện đăng ký chủ trì thực hiện.

Thông báo v/v đề xuất nghiên cứu triển khai đề tài, dự án KH&CN cấp Nhà nước, cấp Bộ và tỉnh BR-VT năm 2009 (13/11/2007)

Để có căn cứ xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2009 trên địa bàn tỉnh và đăng ký với Bộ Khoa học và Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị Tỉnh ủy; HĐND; UBND tỉnh; UBND huyện, thị, thành phố; các sở ban ngành; Liên hiệp các hội KH-KT tỉnh, các trường Đại học, Cao đẳng; các đơn vị và tổ chức hoạt động KHCN trên địa bàn tỉnh… xuất phát từ nhu cầu thực tế và khả năng của đơn vị mình đề xuất các đề tài, dự án cấp Nhà nước, cấp Bộ và cấp tỉnh thực hiện trong năm 2009.

Các biểu mẫu đề tài nghiên cứu khoa học và dự án sản xuất thử nghiệm (04/09/2007)

Để các Nhà khoa học có thể cập nhật các biểu mẫu cần thiết cho việc nghiên cứu khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thông báo các biểu mẫu Đề tài nghiên cứu khoa học và Dự án sản xuất thử nghiệm.Thông báo v/v đăng ký chủ trì và đề xuất đề tài, dự án KHCN thực hiện tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2008 (02/08/2007)

Sở Khoa học và Công nghệ xin thông báo tới Qúy cơ quan việc đăng ký chủ trì đề tài/dự án khoa học công nghệ thực hiện trong năm 2008 với những căn cứ sau đây:

Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, dự án n/c Khoa học và phát triển công nghệ năm 2007 (25/01/2007)

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thông báo Danh mục các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tỉnh năm 2007 để các tổ chức và cá nhân có năng lực và điều kiện đăng ký chủ trì thực hiện.

Phiếu đăng ký và giao nộp kết quả nghiên cứu KHCN (18/09/2006)

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh BR-VT thông báo Phiếu đăng ký và giao nộp kết quả nghiên cứu KHCN như sau:

Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài nghiên cứu KH và phát triển Công nghệ năm 2006 (13/02/2006)

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thông báo Danh mục các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tỉnh năm 2006 để các tổ chức và cá nhân có năng lực và điều kiện đăng ký chủ trì thực hiện.