Đăng ký Đề tài-Dự án

Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa của DN vừa và nhỏ tỉnh BR-VT giai đoạn 2012-2015” (18/06/2013)

“Nâng cao Năng suất và Chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2012-2015” năm 2013Thông báo tuyển chọn đơn vị chủ trì thực hiện dự án trong 2 năm 2014-2015 (23/04/2013)

Ngày 09/4/2013, Bộ Khoa học và Công nghệ đã phê duyệt Danh mục các dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ để tuyển chọn thực hiện trong 2 năm 2014-2015 tại Quyết định số 761/QĐ-BKHCN

Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, dự án n/c khoa học và phát triển công nghệ năm 2013 (23/02/2013)

Căn cứ Quyết định số 09/2013/QĐ- UBND ngày 31/01/2013 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu v/v phê duyệt Danh mục các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tỉnh năm 2013, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh thông báo Danh mục các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tỉnh năm 2013 để các tổ chức và cá nhân có năng lực và điều kiện đăng ký chủ trì thực hiện.

Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, dự án n/c khoa học và phát triển công nghệ năm 2012. (14/05/2012)

Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2012.

Danh mục các Đề tài, Dự án, nghiên cứu Khoa học và phát triển Công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2012 (12/05/2012)

Danh mục các Đề tài, Dự án, nghiên cứu Khoa học và phát triển Công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2012 (Kèm theo Quyết địnhsố:13/2012 /QĐ-UBND ngày 02tháng 5năm 2012)

Phê duyệt Danh mục các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2012. (12/05/2012)

Phê duyệt Danh mục các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2012.

Danh mục các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2011 (13/04/2011)

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thông báo Danh mục các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tỉnh năm 2011 để các tổ chức và cá nhân có năng lực và điều kiện đăng ký chủ trì thực hiện.

Thông báo về việc đề xuất đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tỉnh BR-VT kế hoạch năm 2011 (19/08/2010)

Để xây dựng danh mục các đề tài, dự án kế hoạch năm 2011, Sở Khoa học và Công nghệ xin thông báo tới Quý Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh, các sở, ban ngành, các Trường đại học, các Viện nghiên cứu khoa học và các tổ chức hoạt động KH&CN trong Vùng đề xuất đề tài, dự án cho kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2011.Hồ sơ Biểu mẫu đăng ký thực hiện Đề tài NCKH và Dự án SXTN (16/03/2010)

Sở KH&CN BR-VT cung cấp Danh mục hồ sơ, biểu mẫu thuyết minh đề tài NCKH, SXTN

Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, dự án n/c khoa học và phát triển công nghệ năm 2010 (15/03/2010)

Căn cứ Quyết định số 578/QĐ-UBND ngày 10/3/2010 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu v/v phê duyệt Danh mục các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tỉnh năm 2010, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thông báo Danh mục các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tỉnh năm 2010 để các tổ chức và cá nhân có năng lực và điều kiện đăng ký chủ trì thực hiện.