Đăng ký Đề tài-Dự án

Thông báo đề xuất, đặt hàng đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, đề tài nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn, dự án sản xuất thử nghiệm của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2018 (08/12/2016)

Nhằm triển khai công tác xây dựng nhiệm vụ khoa học và công nghệ của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2018, Sở Khoa học và Công nghệ xin thông báo đến các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh; các trường đại học và cao đẳng, các viện và trung tâm nghiên cứu cùng các tổ chức và cá nhân tham gia đề xuất đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, đề tài nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn; dự án sản xuất thử nghiệm.


Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đối với các đề tài nghiên cứu, dự án sản xuất thử nghiệm năm 2017 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (14/10/2016)

Căn cứ Quyết định số 2761/QĐ-UBND ngày 07/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đối với các đề tài nghiên cứu, dự án sản xuất thử nghiệm năm 2017 của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;


Thông báo về việc đề xuất nhiệm vụ về các dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi thực hiện năm 2017 (04/08/2016)

“Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025” được phê duyệt tại Quyết định số 1747/QĐ-TTg ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi là Chương trình Nông thôn miền núi).


Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài KH&CN, dự án sản xuất thử nghiệm năm 2015 của tỉnh BR-VT (29/06/2015)

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo Danh mục các đề tài khoa học và công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm năm 2015 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để các tổ chức và cá nhân có năng lực và điều kiện đăng ký tham gia tuyển chọn thực hiện.

Thông báo về việc đăng ký, đề xuất đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tỉnh BR - VT năm 2015 (30/06/2014)

Thực hiện Kế hoạch hành động số 83-KH/TU ngày 9/12/2013 của Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu và Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 721/QĐ-UBND ngày 15/4/2014 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế;

TB bổ sung: Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện ĐT, DA nghiên cứu KH và phát triển công nghệ 2014 (10/04/2014)

Căn cứ Quyết định số 676/QĐ- UBND ngày 07/4/2014 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu v/v phê duyệt bổ sung Danh mục các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2014


Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện ĐT, DA nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2014 (27/03/2014)

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh thông báo Danh mục các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tỉnh năm 2014 để các tổ chức và cá nhân có năng lực và điều kiện đăng ký chủ trì thực hiện, như sau:


Thông báo v/v đặt hàng, đề xuất đề tài, dự án nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ tỉnh BR-VT năm 2014 (16/07/2013)

Để xây dựng nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2014, Sở Khoa học và Công nghệ xin thông báo tới Quý Lãnh đạo tỉnh uỷ, HĐND và UBND tỉnh, các Sở ban ngành, UBND cấp huyện thuộc tỉnh, các Trường đại học, các Viện nghiên cứu khoa học và các tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ để đặt hàng, đề xuất đề tài, dự án cho kế hoạch khoa học và công nghệ của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2014

Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa của DN vừa và nhỏ tỉnh BR-VT giai đoạn 2012-2015” (18/06/2013)

“Nâng cao Năng suất và Chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2012-2015” năm 2013