Thống kê KHCN

Tập huấn thống kê về Khoa học và Công nghệ năm 2014 (28/02/2014)

Ngày 24/2, Trung tâm Tin học và Thông Tin KHCN (Sở KH&CN tỉnh BR – VT) đã tổ chức lớp tập huấn về “Thống kê Khoa học và Công nghệ năm 2014” cho cán bộ các Sở, ngành, các trường đại học, các tổ chức, doanh nghiệp KH&CN trên địa bàn tỉnh.


Biểu mẫu báo cáo thống kê về KH&CN năm 2014 (19/02/2014)

Thực hiện Thông tư số 23/2011 ngày 22 tháng 9 năm 2011; Thông tư số 05/2010 ngày 02 tháng 7 năm 2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chế độ báo cáo thống kê tổng hợp về Khoa học Công nghệ.

Báo cáo thống kê cơ sở về khoa học và công nghệ (11/02/2014)

Thực hiện Quyết định số 111/2008/QĐ-TTg ngày 15/8/2008 về việc ban hành Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Bộ, ngành; Chỉ thị số 3595/CT-BKHCN ngày 22/11/2011 của Bộ trưởng Bộ KH&CN về việc tăng cường công tác thống kê KH&CN; Thực hiện Thông tư số 23/2011/TT- BKHCN ngày 22/9/2011 của Bộ KH&CN quy định chế độ báo cáo thống kê tổng hợp về KH&CN áp dụng đối với Sở Khoa học và Công nghệ; Thông tư 05/2010/TT-BKHCN ngày 02/7/2010 quy định chế độ báo cáo thống kê cơ sở về khoa học và công nghệ; 


Thông tư 05/2010/TT-BKHCN Quy định chế độ báo cáo thống kê cơ sở về khoa học công nghệ (20/01/2014)

Chế độ báo cáo thống kê cơ sở về KH&CN được quy định tại Thông tư số 05/2010/TT-BKHCNngày 2/7/2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ