Phổ biến pháp luật

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam năm 2022 (14/10/2022)

Thực hiện chỉ đạo của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tại Kế hoạch số 121/KH-UBND ngày 14/7/2022 về việc Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11) trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2022Phổ biến 05 luật mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 3 (15/08/2022)

Tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV đã thông qua 05 luật gồm: Luật Cảnh sát cơ động; Luật Thi đua, khen thưởng; Luật Điện ảnh; Luật Kinh doanh Bảo hiểm; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.