Thông tin chính sách mới

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7 năm 2024 (01/07/2024)

Một số quy định, chính sách mới do Trung ương ban hành phát sinh hiệu lực trong tháng 7 năm 2024 như: Quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; Quy định về hoạt động đại lý thanh toán; Quy định về thanh toán không dùng tiền mặt; Quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; ….

Chính sách mới của Trung ương phát sinh hiệu lực trong tháng 10-2023 (08/11/2023)

Nhiều chính sách mới về tiền lương, vị trí việc làm của công chức, viên chức; chính sách liên quan đến ô tô, xe cơ giới được ban hành sẽ có hiệu lực thi hành từ tháng 10/2023.Quy định mức chi từ ngân sách nhà nước hỗ trợ để thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh đến năm 2030 (26/07/2023)

Ngày 14/7/2023, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐND tỉnh về Quy định mức chi từ ngân sách nhà nước hỗ trợ để thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2030. 


Triển khai Thông tư số 13/2023/TT-BKHCN (11/07/2023)

Ngày 30 tháng 6 năm 2023, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 13/2023/TT-BKHCN bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành, liên tịch ban hành. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 6 năm 2023.