Loại văn bản: Thông tư liên tịch. Tìm thấy 28 văn bản.
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung Tải file
121/20 14/TTLT-BTC-BKHCN 25/08/2014 Bộ Khoa học và Công nghệ Hướng dẫn xây dựng dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của tổ chức khoa học và công nghệ công lập download
79/2014/TTLT-BTC-BKHCN 18/06/2014 Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tư liên tịch hướng dẫn quản lý tài chính Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020 download
112/2011/TTLT/BTC-BKHCN 02/08/2011 Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tư liên tịch H­ướng dẫn quản lý tài chính đối với Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2011-2015 download
101/2011/TTLT/BTC-BKHCN 08/07/2011 Bộ Tài chính Thông tư liên tịch Hướng dẫn quản lý tài chính đối với Chương trình Hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế- xã hội nông thôn và miền núi giai đoạn 2011 - 2015 download
22/2011/TTLT-BTC-BKHCN 21/02/2011 Bộ Tài chính Hướng dẫn quản lý tài chính đối với các dự án sản xuất thử nghiệm được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí download
28/2010/TTLT-BTC-BKHCN 03/03/2010 Bộ Tài chính Thông tư liên tịch Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí đối với hoạt động kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá download
03/2009/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BNV-BTC 09/06/2009 Bộ Nội vụ Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ được huy động phục vụ công tác công an download
05/2008/TTLT-BKHCN-BNV 18/06/2008 Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tư liên tịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện download
44 /2007/TTLT-BTC-BKHCN 07/05/2007 Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tư Liên tịch hướng dẫn định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước download
102/2006/TTLT/BTC-BKHCN 31/10/2006 Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tư liên tịch Hướng dẫn quản lý tài chính đối với Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp download
93 /2006/TTLT/BTC-BKHCN 04/10/2006 Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tư liên tịch hướng dẫn chế độ khoán kinh phí của đề tài, dự án khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước download
12/2006/TTLT/ BKHCN-BTC-BNV 05/06/2006 Bộ Khoa học và Công nghệ Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức khoa học và công nghệ công lập download
119/2004/TTLT/BTC-TLĐLĐVN 08/12/2004 Bộ Tài chính Thông tư liên tịch Bộ Tài chính - Tổng Liên Đoàn lao động Việt Nam số 119/2004/TTLT/BTC-TLĐLĐVN ngày 8 tháng 12 năm 2004 hướng dẫn trích nộp kinh phí công đoàn download
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Địa chỉ: Khối B3, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Email: thttkhcn@baria-vungtau.gov.vn;
Điện thoại: (84-64) 3852 484/3510 573 Fax: (84-64) 3853 557/3511 936
Người chịu trách nhiệm chính: ThS. Mai Thanh Quang
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa Học & Công Nghệ.